Skyddsrum
kontroll och tillsyn

Skyddsrum en viktig angelägenhet

Ett skyddsrum finns för att ge skydd åt människor vid krig. Det ska bestå av en stabil, gastät betongkonstruktion som ska skydda mot eventuella stötvågor, gas, splitter, radioaktiv strålning, brand och rasmassor. Skyddsrummet och dess utrustning ska vara anpassat till att ett visst antal människor ska kunna vistas där kontinuerligt under 3 dygn.

Om det finns ett skyddsrum i din fastighet är det du som fastighetsägare, som är ansvarig för skyddsrummets funktionsstatus. Enligt författningskraven är du ansvarig för underhållet av skyddsrummet och dess utrustning.

Det är MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som kontrollerar att beståndet av skyddsrum vårdas och vidmakthålls på en sådan nivå att skyddsförmågan inte försämras. Om MSB gör en kontroll och hittar brister, innebär det att ägaren måste åtgärda dessa.

Enligt lag och tillhörande förordning och föreskrifter ansvarar du som fastighetsägare bland annat för att:

Skyddsrumssakkunnig, André Samuelsson

Jag är certifierad av MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Certifikatet ger mig behörighet att som skyddsrumssakkunnig på uppdrag av MSB utföra skyddsrumskontroller och skyddsrumstillsyn.

För det ansvar som ligger på dig som fastighetsägare finns jag konsult på uppdrag av MSB, för att vara dig behjälplig i dessa frågor. På uppdrag av MSB utför jag flera typer av kontroller och godkännande i skyddsrum som, skyddsrumskontroller, skyddsrumstillsyn, skyddsrumsstatus, skyddsrumsyttrande och avvecklingsbesiktning.

Skyddsrumskontroll

Som konsult utför jag av MSB ålagda kontroller. Har du som fastighetsägare fått en kallelse på begäran av MSB så kan jag komma ut och genomföra denna kontroll. Denna typ av kontroll görs endast på begäran av MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

För dig som fastighetsägare behöver du eller någon representant närvara vid en kontroll och ha alla nycklar till hands. Eftersom detta är ett tillfälle när du som fastighetsägare kan få lära dig mer om vad som krävs när vi kontrollerar ditt skyddsrum, så är det till fördel om du har förberett dig exempelvis genom att kolla av att det som ska kontrolleras är tillgängligt och kontrollerbart.

Det är inte jag som skyddsrumssakkunnig som fattar beslut om vilka åtgärder som ska göras efter skyddsrumskontrollen, utan det är MSB som gör det utifrån den rapport jag skriver.

Skyddsrumstillsyn

Detta är en enklare och förberedande form av funktionskontroll inför den fullständiga skyddsrumskontrollen. Syftet med en tillsyn är att ge MSB en uppfattning om skyddsrummens nuvarande skyddsförmåga, om en skyddsrumskontroll behövs tidigareläggas och att uppdatera grundläggande uppgifter i skyddsrumsregistret. Tillsynen fråntar inte fastighetsägaren underhållsansvaret enligt Lag (2006:545) om skyddsrum.

Denna typ av tillsyn görs endast på begäran av MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Har ni fått en kallelse kontakta oss för tidsbekräftelse eller om ni har frågor.

Skyddsrumsstatus

Om du är på gång att köpa en fastighet är det viktigt att vid ägarbyte göra en statuskontroll av skyddsrummet. Så ska ni köpa fastighet var noga med att kontrollera status på skyddsrum, som inryms i fastigheten, funktionsansvaret följer med ägandet.

Enligt författningskraven i kapitel 2 ”Är den som är ägare till en byggnad som inrymmer ett skyddsrum ansvarig för underhållet av skyddsrummet och dess utrustning. Detta medför ett undersökningsansvar vid ägarbyte. ” källa: SR15 4:22

Kontakta mig för statuskontroll av skyddsrum i huvudsak vid ägarbyte.

Skyddsrumsyttrande

Vid till-, om- och nybyggnadsprojekt är det vanligt att befintliga skyddsrum kan påverkas. Enligt skyddrumslagstiftningen krävs ett yttrande och att en tillsyn utförs av en certifierad skyddsrumssakkunnig. Om det skulle vara så att skyddsrummet inte påverkas vid till-, om- och nybyggnadsprojekt, krävs ändå ett yttrande från en certifierad skyddsrumssakkunnig. 

”Enligt författningskraven i kapitel 2 ska kommunen förse staten med de uppgifter som är av betydelse för skyddsrumsverksamheten. Om ett tekniskt samråd enligt plan- och bygglagen avser en befintlig byggnad som innehåller ett skyddsrum, ska byggnadsnämnden ge Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tillfälle att yttra sig. Nämnden ska därigenom dels inhämta information om förekomst av skyddsrum, dels förvissa sig om att kravet på möjlighet till yttrande kommer att tillgodoses. ” källa SR15 9:21

Avvecklingsbesiktning

Om skyddsrummet ska avvecklas efter att en fastighetsägare blivit beviljad avveckling och funktionen har tagits bort, måste en avvecklingsbesiktning göras av en skyddsrumssakkunnig för att intyga att åtgärder enligt avvecklingsbeslut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har blivit utförda.

Byggnadens ägare behöver för detta anlita en skyddsrumssakkunnig som gör en besiktning. Det är MSB utfärdar det slutgiltiga avvecklingsbeviset.

Kontakta oss

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå